حمید فرخ نژاد!!!

درباره ایم روزهای حمید فرخ نژاد بیشتر بدانیم
حمید فرخ نژاد-فرخ نژاد-دیالوگ ماندگار

مرتیکه .....

احمق یکمم به فکر مردم بیچاره و بی پول باش هنوز بعضی ها نون شبم ندارن اونوقت تو 10 هزار دلار میفرستی برا پسرت تا خم به ابروش نیفته!؟

خوب تشت رسواییش از بوم افتاد