شاخ مجازی شدن پسر روانی سیرجانی

شاخ مجازی شدن پسر روانی سیرجانی
سیرجان-دوست پسر-دختر-دختر سیرجان-اینستاگرام پسر سیرجان

فرهنگ غرب در لجن فرو رفته چه کرده با فرهنگ اصیل ایرانی با غیرت .... تاسف

شما دخترا بدبخت نیستید، فکر نمیکنید میخاید چیکار کنید

دختره حقش بود خوب مرض داره میره سیرجان خاک تو سر خانواده دختره که بهش اجازه دادن که تو این سن تنهایی از تهران بره سیرجان

پسره پسر خالشه

مادختراخیلی بدبختیم