طنز رپ فارسی خوندن مارال غنچه های زخمی (ویدئو جوون)

انیمیشن خنده دار رپ مارال با آهنگ همینطوری
طنز-رپ فارسی-غنچه های زخمی

مارال خوانندس نه ایلول