داستان پنج شب در کنار فردی


داستان فناف-داستان پنج شب در کنار-داستان واقعی

منم شما را دنبال کردم .

این داستان واقعی نیست و طرفداراش ساختنش.