بهنام بانی


بهنام بانی-فوتبال-دربی

آقو من نتم خوب شد اگ هسدی عکشمو بزالم

سلوووم اوبی¿¿¿ عاره کتابا گرونن منم ک میخرم صدوخرده ای میشه... براتوچقدشد¿¿¿ ن فیلم بچه مهندسونمیبینم

آزیل راسی گفتم فالت جالب نبود ولی اگ کنجکاوی و دوس داری ببینی چیشده بگو برات مینویسمش اصلابرام مشکل نیس تعارف نکن

ملی یه سوال جالب انگیزناک:D شمافامیلیتون ازاوناس ک یه پسوندیاپیشوند داره؟؟؟؟ بضیا اون پسوندشون نشونه ی اصالتشونه ینی اینکه مشخصه براکدوم شهرن وازاین حرفا ک خیلیم تعصب دارن برااون پسوندیاپیشونده.. ما توشناسنامه همون علیپور خالییم ولی بضی ازفامیلابابام فامیلشون فاطمی هس بخاطرهمین بضی فامیلامون خیلی جاهامینویسن علیپور بعد فاطمی روتوپرانتزمیزارن خخخخخ

از دیرجواب دادنت مشخصه مقصر کیه هاهاها ولی نازنین هم خیلی سیریشه شاید تو دمق باشی حوصله کامنت دادن نداشته باشی مگه نه؟!