از روحانی مجهول الهویه تا احمدی نژاد از لپ لپ بیرون آمده


حسن روحانی-محمود احمدی نژاد-برجام-ریاست جمهوری-حاج سعید قاسمی

دقیق ترین تحلیل نسبت به احمدی نژاد بود